مسابقات شطرنج بصورت آنلاین معلم های بانو و آقا شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین معام هاي بانو و آقا شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

 

آئین نامه اولين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

معلم ها و كادر اداري آموزش و پرورش  شهرستان اشتهارد استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

---
ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت دهه فجر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

 

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹


ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي شهرستان اشتهارد استان البرز

 

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  شهرستان اشتهارد استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

 مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

  

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 1 استان البرز

  

آئین نامه اولین دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 1 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دنش آموزی ناحیه ۴ به مناسبت دهه فجر

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه4 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 4 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹


ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 2 به مناسبت دهه فجر

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 2 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه دو استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 30 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  1 اسفندماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 3 به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 3 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه سه استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

 

ادامه خبر