آئین نامه مسابقات شطرنج آنلاین کارگران آقا و خانم و فرزندان پسر و دختر اردیبهشت سال 1401

فدراسیون ورزش های کارگری

هیات ورزش کارگری استان البرز

 

  

آئین نامه مسابقات شطرنج

آنلاین

کارگران آقا و خانم و فرزندان پسر و دختر

 

 

اردیبهشت سال 1401


ادامه مطلب