مسابقات هفتگي هيات شطرنج استان البرز

مسابقات هفتگي هيات شطرنج استان البرز

با همكاري مدرسه شطرنج مدرن
5022291072581281 شماره كارت مهدي كيان پور
مبلغ وروديه 50 هزار تومان مي باشد.